Zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť seniorom

V prípade, ak starostlivosť o vašu milovanú osobu v seniorskom veku z nejakého dôvodu nie je vo vašich silách, môžete využiť pomoc niektorého zo zariadení sociálnych služieb pre seniorov. A to v prípade, ak potrebujete pomôcť so starostlivosťou o vašu milovanú osobu dočasne, len počas určitej časti dňa, ale aj v prípade potreby trvalej 24 hodinovej starostlivosti. 

Podľa rozsahu poskytovaných služieb a formy poskytovania pomoci rozoznávame nasledujúce druhy zariadení sociálnych služieb pre seniorov: zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, denný stacionár pre seniorov, denné centrum pre seniorov a opatrovateľská služba.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenia pre seniorov, známe ako domovy dôchodcov, predstavujú najznámejšie sociálne zariadenie zamerané sa na pomoc seniorom. Tieto zariadenia poskytujú seniorom sociálne služby, vrátane ubytovania, 24 hodín denne. Využiť služby zariadenia pre seniorov môže akákoľvek fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a má vážny dôvod na využitie tohto druhu sociálnych služieb. Konkrétne dôvody využitia domova dôchodcov nie sú špecifikované, vždy sú posudzované individuálne. 

Zariadenia pre seniorov poskytujú: 

 • ubytovanie
 • celodenné stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • sociálne poradenstvo
 • záujmovú činnosť

Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie poskytuje rovnaký rozsah služieb ako domov dôchodcov, prípadne domov sociálnych služieb, avšak jeho výhodou je úzka špecializácia sa na osoby s vybraným druhom zdravotného postihnutia (napr. Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba).

Denný stacionár pre seniorov

Denný stacionár, na rozdiel od zariadenia pre seniorov, poskytuje starostlivosť len počas dňa. Zaraďujeme ho preto medzi tzv. ambulantnú formu starostlivosti o seniorov. V ostatných činnostiach sa denný stacionár príliš neodlišuje od zariadenia pre seniorov. Vašej milovanej osobe tu môžu poskytnúť nasledujúce druhy pomoci: 

 • ošetrovateľská starostlivosť
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie
 • záujmová činnosť

Denné stacionáre poskytujú sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí. Cieľom je aktívna spolupráca pri sociálnej rehabilitácii.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľskú službu zaraďujeme medzi terénne sociálne služby pre seniorov. Jej účelom je poskytnúť starostlivosť osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podmienkou nároku na využitie opatrovateľskej služby je stupeň odkázanosti fyzickej osoby vyšší ako II. 

Využiť opatrovateľské služby môžete aj v prípade osobnej starostlivosti o vašu milovanú osobu. Opatrovateľská služba vám môže byť nápomocná napríklad v čase neočakávaných udalostí, ktoré vám dočasne znemožňujú starať sa o vašu milovanú osobu, alebo aj v prípade, ak si potrebujete od nepretržitej starostlivosti oddýchnuť. V takomto prípade môžete využiť pomoc opatrovateľskej služby v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní v roku. Pomoc opatrovateľskej služby nemá žiadny vplyv na výšku poberaného opatrovateľského príspevku

Poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov na Slovensku môžeme rozdeliť na verejných a súkromných. Medzi všetkými druhmi sociálnych služieb pre seniorov výrazne dominujú verejné zariadenia. Súkromné zariadenia pre seniorov sú zatiaľ na Slovensku v menšine, ale ich počet postupne narastá.