Domáca ošetrovateľská starostlivosť - ADOS agentúry

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú špecializované zdravotnícke zariadenia, ktoré na Slovensku vznikli v polovici 90 rokov minulého storočia. Viete, kedy máte nárok na využitie služieb ADOS agentúry a s ktorými úkonmi vám pri starostlivosti o vašu milovanú osobu môžu jej pracovníci pomôcť?

Čo je ADOS

ADOS, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, predstavujú zariadenia, ktoré poskytujú ambulantnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť imobilným pacientom priamo v ich domácom prostredí. Využiť služby ADOS zariadenia je možné v prípade potreby ošetrovania chronicky chorého pacienta, ale taktiež aj vo výnimočných situáciách, napríklad po operáciách a úrazoch.

Kto má nárok využitie ADOS služieb

Využiť starostlivosť agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže každá fyzická osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálny status (dieťa, osoba v produktívnom veku, invalidný dôchodca, starobný dôchodca...), mentálne alebo telesné postihnutie. Podmienkou je, aby bol pacient imobilný alebo čiastočne imobilný, a to dôsledku dlhodobého alebo krátkodobého zdravotného problému.

Aké služby ADOS poskytuje

Väčšina ADOS zariadení sa zameriava na ošetrovateľskú starostlivosť o imobilného pacienta. Medzi základné ošetrovateľské činnosti, ktoré patria pod kompetenciu ADOS agentúr zaraďujeme: 

 • ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia 
 • preväzy rán
 • podávanie injekcií a infúzií
 • starostlivosť o epidurálny katéter
 • starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou
 • cievkovanie (len ženy)
 • starostlivosť o močový katéter

Ošetrovateľskú starostlivosť klientom ADOS poskytuje kvalifikovaná zdravotná sestra. 

Okrem komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sa niektoré ADOS agentúry špecializujú aj na rehabilitačnú starostlivosť, ktorú poskytujú fyzioterapeuti alebo rehabilitační lekári. Medzi základné druhy poskytovanej rehabilitácie prostredníctvom ADOS agentúr patria: 

 • individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov 
 • liečba porúch centrálneho a periférneho systému
 • mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici
 • individuálna dychová gymnastika
 • nácvik kontinencie

Ako využiť služby ADOS

Množstvo ADOS agentúr má zmluvu so zdravotnými poisťovňami, to znamená, že výkony poskytované pracovníkmi ADOS sú hradené zo zdravotného poistenia. 

Získať domácu ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia je možné na základe tlačiva „Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti“, ktoré vyplní všeobecný lekár vašej milovanej osoby, prípadne rehabilitačný lekár. 

Vyplnený návrh sa následne odosiela na schválenie do zdravotnej poisťovne. Na základe schváleného návrhu je možné využívať služby ADOS agentúry 3 mesiace. Rozsah a frekvencia poskytovaných služieb sú presne stanovené. Predĺžiť dobu uhrádzania starostlivosti je možné podaním nového návrhu. V prípade, ak si pacient nenárokuje na uhrádzanie poskytovaných služieb zdravotnou poisťovňou, nie je potrebné, aby ošetrovanie prostredníctvom ADOS agentúry odporúčal všeobecný lekár. 

Starostlivosť ADOS agentúrou je poskytovaná na základe písomnej dohody o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výber konkrétnej ADOS agentúry je na vašej slobodnej voľbe nielen v prípade, ak domácu ošetrovateľskú starostlivosť o vašu milovanú osobu plne hradíte, ale aj v prípade, ak je domáca ošetrovateľská starostlivosť hradená zo zdravotného poistenia. 

Služby agentúry domáceho ošetrovania vám pomôžu zabezpečiť vašej milovanej osobe pohodlie domáceho prostredia aj napriek potrebe špeciálnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosť, ktorú jej vy ako opatrovateľ nemáte možnosť poskytnúť. V mnohých prípadoch vďaka ADOS agentúre predídete nutnosti hospitalizácie, respektíve skrátite čas hospitalizácie a vašu milovanú osobu tak ušetríte stresu, ktorý so sebou pobyt v nemocnici, či inom zariadení prináša.