Nachádzate sa v <country>

Zvoľte lokálnu stránku TENA pre lokálne informácie.

Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých občanov v roku 2020

Nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2020
This is Overlay text Default Value

Príspevok na opatrovanie je finančný príspevok, ktorý je poskytovaný po splnení stanovených podmienok oprávnenej osobe, ktorá osobne vykonáva starostlivosť o zdravotne znevýhodnenú osobu. Cieľom príspevku je kompenzovať zdravotné znevýhodnenie opatrovanej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť, a umožniť jej zostať v domácom prostredí.

Nárok na opatrovateľský príspevok

Oprávnenou osobou, ktorá sa stará o ŤZP a môže žiadať o opatrovateľský príspevok, je len osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony (v plnom rozsahu), je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a má písomné udelenie súhlasu s opaterou od osoby s ŤZP. Táto osoba môže, ale aj nemusí byť v rodinnom vzťahu s opatrovanou osobou. 

Ak však chce možnosť získať opatrovateľský príspevok využiť oprávnená osoba, ktorá s ŤZP nie je v rodinnom vzťahu, je potrebné, aby táto osoba žila s opatrovníkom v spoločnej domácnosti, resp. mali rovnaký trvalý pobyt. Pri rodinných príslušníkoch podmienka spoločného bývania neplatí. 

Posudzovaniu nároku na poskytnutie opatrovateľského príspevku predchádza posúdenie samostatnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Výsledkom hodnotenia je určenie stupňa odkázanosti, ktorý môže dosahovať hodnoty od I. do VI. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V. alebo VI. a zároveň je odkázaná na pomoc inej osoby aspoň 8 hodín denne. 

Nárok na poskytovanie peňažného príspevku nevzniká, ak: 

 • sa osobe s ŤZP poskytuje zároveň aj príspevok na osobnú asistenciu
 • je osobe s ŤZP poskytovaná týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná (výnimkou je služba v útulku, domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania)
 • je opatrovateľská služba poskytovaná osobe s ŤZP viac ako 8 hodín mesačne

Podmienky poskytovania opatrovateľského príspevku

Aby mohol byť oprávnenej osobe poskytnutý príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnenej osoby, musia byť okrem vyššie uvedených požiadaviek, splnené aj nasledujúce podmienky: 

 • príspevok môže byť poskytnutý len 1 oprávnenej osobe
 • nárok na príspevok má len osoba, ktorej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima
 • získať príspevok môže aj osoba, ktorá sa stará o ŤZP a zároveň si zvyšuje kvalifikáciu (štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, externé štúdium), no len v prípade, ak na čas, ktorý trávi mimo domova štúdiom, zabezpečí inú osobu, ktorá bude zodpovedná za starostlivosť o ŤZP

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok

Žiadosť o vyplácanie opatrovateľského príspevku je možné podať: 

 • písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska) 
 • elektronicky, prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom

K žiadosti môže byť potrebné doložiť rôzne doklady ako sú lekársky nález, výsledky odborných vyšetrení alebo doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Pred samotným podaním žiadosti je preto vhodné informovať sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach, ktoré musí žiadosť obsahovať a požadovaných prílohách. 

Na základe odovzdanej písomnej žiadosti sa následne začína konanie o priznanie peňažného príspevku, ktoré trvá približne 3 mesiace.

Výška príspevku na opatrovanie ŤZP v roku 2020 a vyplácanie príspevku

Opatrovateľský príspevok je vyplácaný každý mesiac v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke. Nárok na jeho výplatu vzniká právoplatných rozhodnutím príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. 

Kým v minulosti sa výška opatrovateľského príspevku odvíjala od výšky životného minima, na základe zmeny zákona, ku ktorej došlo v priebehu roka 2018, je jeho výška určená pevnou sumou. Aktuálna výška opatrovateľského príspevku je platná od 1.7.2019 a meniť sa môže len nariadením vlády, vždy k 1. júlu. K najbližšej zmene výšky príspevku na opatrovanie preto môže dôjsť k 1.7.2020. 

Základná výška príspevku, keď opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby, predstavuje 430,35 €, pri opatrovaní dvoch a viac osôb 572,36 €. V prípade, že je opatrovník na dôchodku je základná výška príspevku pri opatrovaní jednej osoby 215,18 € a pri starostlivosti o dve a viac osôb 286,18 €. 

Výška vyplácaného peňažného príspevku závisí od sociálneho statusu opatrovníka, počtu opatrovaných osôb, ale ďalších skutočností. Vypočítať si presnú výšku opatrovateľského príspevku, na ktorý máte nárok, môžete prostredníctvom kalkulačky peňažného príspevku na opatrovanie uverejnenej na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zánik nároku na opatrovateľský príspevok

Nárok na vyplácanie opatrovateľského príspevku zaniká v nasledujúcich situáciách: 

 • príspevok bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie už neplní účel
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil závažné kvalitatívne a rozsahové nedostatky súvisiace s pomocou osobe s ŤZP
 • skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na príspevok sa zmenili
 • fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý príspevok na opatrovanie, zomrela