Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých občanov v roku 2023

Príspevok na opatrovanie je finančný príspevok, ktorý je poskytovaný po splnení stanovených podmienok oprávnenej osobe, ktorá osobne vykonáva starostlivosť o zdravotne znevýhodnenú osobu. Cieľom príspevku je kompenzovať zdravotné znevýhodnenie opatrovanej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť, a umožniť jej zostať v domácom prostredí.

 

Opatrovateľský príspevok – na čo máte nárok, keď sa staráte o chorého člena rodiny

Celodenná asistencia pri starostlivosti o chorého príbuzného v seniorskom veku je nezlučiteľná s vykonávaním zamestnania. V prípade, že ste sa rozhodli poskytnúť starostlivosť milovanému členovi rodiny v seniorskom veku, môžete ako náhradu príjmu využiť príspevok od štátu.

Výška finančného príspevku na opatrovanie seniorov sa každoročne mení. Suma opatrovateľského príspevku závisí aj od počtu opatrovaných osôb alebo od toho, či je opatrovateľ v dôchodku alebo v produktívnom veku. Pri žiadaní o finančný príspevok na opatrovanie člena rodiny v seniorskom veku musíte myslieť aj na jednu dôležitú vec.

V prípade, že ste osoba v produktívnom veku a do dôchodku vám zostáva ešte niekoľko rokov, po skončení nároku na príspevok sa budete pravdepodobne musieť vrátiť do zamestnania. Návrat k plnohodnotnej práci po rokoch strávených doma starostlivosťou o blízku osobu môže byť náročný a často si dokonca vyžaduje rekvalifikáciu či hľadanie úplne nového zamestnania. Dôsledne preto zvážte tento krok.

 

Ošetrovné – nemocenská dávka na krátkodobé ošetrovanie

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorú môžete využiť v prípade osobného celodenného ošetrovania chorého rodiča (aj rodiča manžela/ky). Nárok na ošetrovné sa uplatňuje na základe tlačiva Sociálnej poisťovne, ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. 

Podmienky získania nároku na ošetrovné:

 • potvrdenie príslušného lekára, podľa ktorého si zdravotný stav vášho rodiča nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou
 • existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochrannej lehoty
 • nárok na ošetrovné vzniká len jednej osobe a len raz

 

Opatrovateľský príspevok pri dlhodobej starostlivosti

Ak váš chorý príbuzný v seniorskom veku potrebuje celodennú starostlivosť dlhodobo, môžete podobne ako pri opatere ŤZP, požiadať o opatrovateľský príspevok aj na domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou. 

Slovenská legislatíva pritom nerozlišuje medzi starostlivosťou o ŤZP a opatrovaním seniorov. Postup vybavenia opatrovateľského príspevku na starých ľudí a vyplácaný opatrovateľský príspevok je preto totožný, ako je príspevok na opatrovanie ŤZP. 

Aj v tomto prípade Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti a doložených lekárskych správ zhodnotí samostatnosť vašej milovanej osoby a stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby. Ten, napríklad v prípade opatrovania blízkej osoby nad 80 rokov, môže byť vysoký aj pri absencii závažnej diagnózy. 

Na rozdiel od ošetrovného, príspevok na opatrovanie seniora môžete získať aj v prípade, ak s milovanou osobou nie ste v príbuzenskom vzťahu. Podrobný návod, ako vybaviť opatrovateľský príspevok a podmienky jeho nároku nájdete tu

 

Nárok na opatrovateľský príspevok v 2022

Oprávnenou osobou, ktorá sa stará o ŤZP a môže žiadať o opatrovateľský príspevok, je len osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony (v plnom rozsahu), je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a má písomné udelenie súhlasu s opaterou od osoby s ŤZP. Táto osoba môže, ale aj nemusí byť v rodinnom vzťahu s opatrovanou osobou. 

Ak však chce možnosť získať opatrovateľský príspevok využiť oprávnená osoba, ktorá s ŤZP nie je v rodinnom vzťahu, je potrebné, aby táto osoba žila s opatrovníkom v spoločnej domácnosti, resp. mali rovnaký trvalý pobyt. Pri rodinných príslušníkoch podmienka spoločného bývania neplatí. 

Posudzovaniu nároku na poskytnutie opatrovateľského príspevku predchádza posúdenie samostatnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Výsledkom hodnotenia je určenie stupňa odkázanosti, ktorý môže dosahovať hodnoty od I. do VI. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V. alebo VI. a zároveň je odkázaná na pomoc inej osoby aspoň 8 hodín denne. 

 

Nárok na poskytovanie peňažného príspevku nevzniká, ak: 

 • sa osobe s ŤZP poskytuje zároveň aj príspevok na osobnú asistenciu
 • je osobe s ŤZP poskytovaná týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná (výnimkou je služba v útulku, domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania)
 • je opatrovateľská služba poskytovaná osobe s ŤZP viac ako 8 hodín mesačne

 

Podmienky poskytovania opatrovateľského príspevku

Aby mohol byť oprávnenej osobe poskytnutý príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnenej osoby, musia byť okrem vyššie uvedených požiadaviek, splnené aj nasledujúce podmienky: 

 • príspevok môže byť poskytnutý len 1 oprávnenej osobe
 • nárok na príspevok má len osoba, ktorej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima
 • získať príspevok môže aj osoba, ktorá sa stará o ŤZP a zároveň si zvyšuje kvalifikáciu (štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, externé štúdium), no len v prípade, ak na čas, ktorý trávi mimo domova štúdiom, zabezpečí inú osobu, ktorá bude zodpovedná za starostlivosť o ŤZP

 

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok v roku 2022

Pridelenie opatrovateľského príspevku má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. S usmernením vám môže pomôcť aj obvodný lekár osoby, ktorá potrebuje opatrovanie. Informácie o postupe vám poskytnú aj pracovníci priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Žiadosť o opatrovateľský príspevok – tlačivo

Žiadosť o vyplácanie opatrovateľského príspevku je možné podať: 

 • písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska) 
 • elektronicky, prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom

K žiadosti môže byť potrebné doložiť rôzne doklady ako sú lekársky nález, výsledky odborných vyšetrení alebo doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Pred samotným podaním žiadosti je preto vhodné informovať sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach, ktoré musí žiadosť obsahovať a požadovaných prílohách. 

O žiadosti o finančný príspevok sa môžete dozvedieť viac aj priamo na stránke ministerstva.

Tlačivo pre vyplnenie žiadosti o opatrovateľský príspevok si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe odovzdanej písomnej žiadosti sa následne začína konanie o priznanie peňažného príspevku, ktoré trvá približne 3 mesiace.

 

Výška príspevku na opatrovanie seniorov aj ŤZP v roku 2022 a vyplácanie príspevku

Opatrovateľský príspevok je vyplácaný každý mesiac v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke. Nárok na jeho výplatu vzniká právoplatných rozhodnutím príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. 

Kým v minulosti sa výška opatrovateľského príspevku odvíjala od výšky životného minima, na základe zmeny zákona, ku ktorej došlo v priebehu roka 2018, je jeho výška určená pevnou sumou. Aktuálna výška opatrovateľského príspevku je platná od 1.7.2021 a meniť sa môže len nariadením vlády, vždy k 1. júlu. K najbližšej zmene výšky príspevku na opatrovanie preto môže dôjsť k 1.7.2022. 

Základná výška príspevku, keď opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby, predstavuje 508,44 €, pri opatrovaní dvoch a viac osôb 676,22 €. V prípade, že je opatrovník na dôchodku je základná výška príspevku pri opatrovaní jednej osoby 254,22 €. 

Výška vyplácaného peňažného príspevku závisí od sociálneho statusu opatrovníka, počtu opatrovaných osôb, ale ďalších skutočností. Vypočítať si presnú výšku opatrovateľského príspevku, na ktorý máte nárok, môžete prostredníctvom kalkulačky peňažného príspevku na opatrovanie uverejnenej na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Zánik nároku na opatrovateľský príspevok

Nárok na vyplácanie opatrovateľského príspevku zaniká v nasledujúcich situáciách: 

 • príspevok bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie už neplní účel
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil závažné kvalitatívne a rozsahové nedostatky súvisiace s pomocou osobe s ŤZP
 • skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na príspevok sa zmenili
 • fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý príspevok na opatrovanie, zomrela

 

Ako zvládať opatrovanie člena rodiny?

Opatrovanie člena rodina si v mnohých prípadoch vyžaduje odchod zo zamestnania, presťahovanie sa a iné životné zmeny, ktoré sa výrazne dotknú opatrovateľa aj opatrovaného. Práve možnosť opatrovať člena rodiny doma je pre mnohé rodiny jedinou schodnou cestou. Cena za pobyt v centre sociálnych služieb s 24-hodinovou starostlivosťou je často výrazne vyššia, než dôchodok osoby vyžadujúcej takýto druh starostlivosti. Každý nemá možnosť dofinancovať si chýbajúcu sumu za pobyt v zariadení z úspor či s pomocou rodiny a treba myslieť aj na ďalšie výdavky, ako sú napríklad lieky. 

Zostať doma a spoľahnúť sa na opatrovanie od svojich detí alebo iných príbuzných je tak jedinou možnosťou pre ľudí, ktorí nemajú finančné prostriedky na pobyt v domovoch pre seniorov. Finančný príspevok na opatrovanie pomáha zabezpečiť náhradu príjmu opatrovateľovi, ktorý sa stará o svojho blízkeho. Opatrovaný môže naďalej poberať dôchodok, ktorý zase pokryje náklady napríklad na lieky, stravu, ale aj energie v domácnosti.