Úplné pravidlá propagačnej súťaže na sociálnej sieti Facebook "O produkty na starostlivosť o krehkú pokožku osôb s inkontinenciou"

Úplné pravidlá propagačnej súťaže na sociálnej sieti Facebook „O balíčkek produktov na starostlivosť o krehkú pokožku osôb s inkontinenciou“

Vyhlasovateľsúťaže Essity Slovakia s.r.o., sosídlom: č. 400, Gemerská Hôrka 049 12, Slovenská republika, IČO:36 590 941,spoločnosťzapísaná v obchodnomregistri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16322/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“), týmto vyhlasujeverejný prísľubpodľa§ 850 anasl. zákonač. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pre záujemcov o účasťv propagačnej súťaži „Poznajte svoje telo“ (ďalej len súťaž“). V nasledujúcej časti budú uvedené bližšie podmienkysúťaže, jej priebehu a vyhodnotenia:
 

1. Podmienky účasti

1.      Účastníkom súťaže môže byť:
a)     občan Slovenskej republiky alebo osoba s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej v prípade výhry je možné doručiť výhru na adresu v Slovenskej republike
b)     a súčasne osoba uvedená v bode a) ktorá ku dňu odoslania svojej odpovede dosiahla aspoň 18 rokov alebo nadobudla plnoletosť iným zákonným spôsobom.
2.      Predmet súťaže: Predmetom súťaže je (i) zodpovedanie otázky uvedenej na sociálnej sieti Facebook pod profilom vyhlasovateľa súťaže. Táto otázka sa týka produktov na starostlivosť o krehkú pokožku osôb s inkontinenciou a znie nasledovne: „Vieme, že starostlivosť o blízku osobu s inkontinenciou nie je jednoduchá. 👉 Preto by sme trom z vás chceli darovať produktový balíček, v ktorom nájdete produkty na každodennú starostlivosť o ich krehkú pokožku. Stačí, ak nám do komentára napíšete, aké situácie vám pri starostlivosti o vášho blizkeho robia najväčšiu radosť. 🙂.“ 
3.      Účastník súťaže odpovie na otázku prostredníctvom komentára pod súťažný príspevok.
4.      Účastník súťaže sa môže zúčastniť súťaže len raz,t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.
5.      Znenie otázky je po dobu trvania súťaže uvedené na sociálnej sieti Facebook, na profile vyhlasovateľa súťaže (TENA Slovensko).
6.      Odpoveď účastníka súťaže bude zaradená do vyhodnotenia súťaže len vtedy, ak budú splnené podmienky v bodoch 1.,2., 3.,4. 
7.      Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia orgánov vyhlasovateľa súťaže.

2. Termín súťaže

 Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook na profile vyhlasovateľa súťaže v období od 5.2. do 16.2.2020.

3. Vyhodnotenie

1.     Traja účastníci súťaže, ktorí napíšu do komentára pod súťažný príspevok vyhlasovateľa súťaže správnu odpoveď (ak takí nie sú, tak účastníci súťaže, ktorí sa najviac zo všetkých účastníkov súťaže priblížili k správnej odpovedi), sa stávajú víťazom súťaže. Títo traja výhercovia získavajú vecnú odmenu, v podobe praktickej fľaše s difuzérom.
2.     Zo všetkých správne napísaných odpovedí v komentári pod súťažným príspevkom budú vybraní traja víťazi.
3.     Vyhodnotenie súťaže bude uvedené buď ako nový príspevok na sociálnej stránke Facebook na profile vyhlasovateľa súťaže alebo formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod súťažný príspevok. 
4.     Následne budú víťazi súťaže kontaktovaní vyhlasovateľom formou súkromnej správy a vyzvaní, aby zaslali vyhlasovateľovi súťaže do súkromnej správy na stránke Facebook adresu ich trvalého pobytu. Víťazi súťaže sú povinní poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže adresu trvalého pobytu do 7 dní od vyhodnotenia súťaže. Ak tak víťazi súťaže neurobia, ich právo na odmenu zaniká.

4. Odmena

1.     Víťazi súťaže získavajú produkty TENA na starostlivosť o pokožku osôb s inkontinenciou.
2.     Víťazom bude odmena zaslaná poštou doporučene na adresu ich trvalého bydliska do konca mesiaca marec 2020, ak sa vzájomne nedohodne inak. Ak víťazi neprevezmú zaslanú odmenu, a to ani po uplynutí odbernej lehoty, odmena bude zaslaná naspäť do sídla Essity Slovakia s.r.o. a nárok na poskytnutie odmeny zaniká. Výhercovi vo vyššie uvedenej situácii zanikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

5. Osobné údaje

1.     Účasť v súťaži je spojená so spracúvaním osobných údajov účastníkov. Účastníci súťaže zapojením do súťaže berú na vedomie, že ich osobné údaje budú spracúvané zo strany vyhlasovateľa súťaže.
2.     Osobné údaje účastníkov budú spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 257 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“) a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon“).
 
o   Prevádzkovateľ.Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť Essity Slovakia s.r.o., sosídlom: č. 400, Gemerská Hôrka 049 12, Slovenská republika, IČO:36 590 941,spoločnosťzapísaná v obchodnomregistri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16322/V.
 
o  Dotknutá osoba.Dotknutá osoba je fyzická osoba, účastník súťaže, ktorý sa zaslaním komentára pod súťažný post vyhlasovateľa súťaže zapojil do súťaže.
 
o  Aké osobné údaje spracúvame.Spracúvame osobné údaje účastníka v rozsahu, akom boli poskytnuté, pričom povinnými údajmi sú vždy meno, priezvisko. Adresa trvalého pobytu na doručenie odmeny bude spracúvaná iba pri troch účastníkoch, ktorí boli vyžrebovaní ako výhercovia.
 
o  Účel spracúvania osobných údajov.Osobné údaje účastníkov sú spracúvané na účely (i) zaradenia účastníka do žrebovania o odmenu a (ii) kontaktovanie výhercov a distribúciu odmeny.
 
o  Príjemcovia. Osobné údaje účastníkov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru, súdom či orgánom činným v trestnom konaní a tiež zmluvným partnerom – poskytovateľom služieb ako napr. poskytovateľom IT riešení, doručovateľskej službe, daňovým, právnym či iným poradcom, v nevyhnutných prípadoch  a v nevyhnutnom rozsahu.
 
o  Doba spracúvania osobných údajov.Osobné údaje účastníkov budú spracúvané najdlhšie po dobu do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia žrebovania.
 
o  Práva dotknutej osoby.Účastník má právo (i) na prístup k svojim osobným údajom, (ii) požiadať o ich opravu alebo odstránenie, (iii) namietať proti ich spracovávaniu a (iv) právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov („právo na zabudnutie“), ako aj (v) právo na prenosnosť údajov a právo žiadať obmedzenie spracúvania v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
 
Ak sú preto dôvody, účastník má právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 
Ďalšie podmienky
o  Otázky neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami § 850 a nasledujúcimi zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

 

6. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.