Opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok – Na čo máte nárok, keď sa staráte o chorého príbuzného v seniorskom veku

Celodenná asistencia pri starostlivosti o chorého príbuzného v seniorskom veku je nezlučiteľná s vykonávaním zamestnania. V prípade, že ste sa rozhodli poskytnúť starostlivosť milovanému členovi rodiny v seniorskom veku, môžete ako náhradu príjmu využiť príspevok od štátu. A to v situácii, keď váš príbuzný potrebuje dočasnú opateru - napríklad po operácií, ale aj vtedy, keď je vaša milovaná osoba odkázaná na pomoc pri každodenných aktivitách dlhodobo.

Krátkodobá situácia – ošetrovné

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorú môžete využiť v prípade osobného celodenného ošetrovania chorého rodiča (aj rodiča manžela/ky). Nárok na ošetrovné sa uplatňuje na základe tlačiva Sociálnej poisťovne, ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. 

Podmienky získania nároku na ošetrovné:

  • potvrdenie príslušného lekára, podľa ktorého si zdravotný stav vášho rodiča nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou
  • existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochrannej lehoty
  • nárok na ošetrovné vzniká len jednej osobe a len raz

Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni od 1. do 10. dňa potreby ošetrovania a jeho výška je 55 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálne denné ošetrovné v roku 2020 je vo výške 36,63456500€. Maximálna dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vyplatí za 10 dní, tak dosiahne v roku 2020 výšku 366,40€. Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca, a to na bankový účet alebo v hotovosti. 

Kým v súčasnosti je možné poberať ošetrovné maximálne 10 dní, na základe novely zákona o sociálnom poistení, by po novom malo byť ošetrovné rozdelené na krátkodobé a dlhodobé, pričom krátkodobé ošetrovné bude možné poberať 14 kalendárnych dní a dlhodobé ošetrovné až 90 kalendárnych dní. Zmeny v ošetrovnom by mali byť uvedené do praxe od januára 2021.

Dlhodobá situácia – opatrovateľský príspevok

Ak váš chorý príbuzný v seniorskom veku potrebuje celodennú starostlivosť dlhodobo, môžete podobne ako pri opatere ŤZP, požiadať o opatrovateľský príspevok aj na domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou. 

Slovenská legislatíva pritom nerozlišuje medzi starostlivosťou o ŤZP a opatrovaním seniorov. Postup vybavenia opatrovateľského príspevku na starých ľudí a vyplácaný opatrovateľský príspevok je preto totožný, ako je príspevok na opatrovanie ŤZP. 

Aj v tomto prípade Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti a doložených lekárskych správ zhodnotí samostatnosť vašej milovanej osoby a stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby. Ten, napríklad v prípade opatrovania blízkej osoby nad 80 rokov, môže byť vysoký aj pri absencii závažnej diagnózy. 

Na rozdiel od ošetrovného, príspevok na opatrovanie seniora môžete získať aj v prípade, ak s milovanou osobou nie ste v príbuzenskom vzťahu. Podrobný návod, ako vybaviť opatrovateľský príspevok a podmienky jeho nároku nájdete tu

Príspevok na opatrovanie je vyplácaný mesačne v hotovosti alebo na bankový účet. Ak je opatrovník osoba v produktívnom veku, základná výška príspevku je 430,35 €, v prípade opatrovníka v dôchodkovom veku ide o 215,18 €.