LEGISLATÍVNE ZMENY

26.5.2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskej únie známe ako MDR. Ide o nariadenie o zdravotníckych pomôckach, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bolo používanie zdravotníckych pomôcok bezpečné a hygienické.

ČO SA MENÍ V PONUKE TENA OD 26.5.2021?

 
 • Upravujeme cenu a počet kusovv preskripcii u väčšiny inkontinenčných pomôcok.
 • Výrazne zvyšujeme počet kusovu niektorých pomôcok.
 • U vybraných produktov uvádzame na trh NOVÉ balenia, ktoré zabezpečia pacientovi výhodnejší počet kusov v mesačnej preskripcii.
 • Odteraz pacient dostane ucelené balenia inkontinenčných pomôcok v rámci mesačného limitu preskripcie.
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE LEKÁRA
 
 • Spôsob predpisovania inkontinenčných pomôcok sa nemení.Aj naďalej je nutné predpísať každú pomôcku na samostatný poukaz a uviesť stupeň inkontinencie, ktorý určuje výšku finančného limitu.
 • V platnosti zostáva možnosť predpísať kombinácieinkontinenčných pomôcok v rámci limitu preskripcie.
 • Počet kusov v preskripcii sme upravili na ucelené baleniav rámci limitu preskripcie → žiadna dodatočná práca pre vás.
 • Overte si aktualizáciu softvéruna novú verziu.
 • K maximálnemu využitiu výhod väčšieho počtu kusov vám odporúčame riadiť sa tlačenou verziou Sprievodcu sortimentom TENA.
 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. To vám umožní predpísať pacientovi pomôcku s výhodnejším počtom kusovv rámci mesačného limitu.
PRE LEKÁREŇ A VZP

 • Inkontinenčné pomôcky budú aj naďalej vydávané na základe lekárskeho poukazu v tlačenej podobe alebo e-receptu.
 • Overte si aktualizáciu softvéruna novú verziu.
 • Od 26.5.2021 vám zjednodušujeme manipuláciu a výdaj pomôcok TENA→ pacienti si budú od vás preberať ucelené balenia. Táto požiadavka vychádza priamo z MDR nariadenia (strana 154), ktoré vyžaduje, aby ku každej vydanej pomôcke boli pridané informácie potrebné na identifikáciu výrobcu (napr. názov pomôcky, číslo šarže a pod.). V prípade, že sa balenie rozbalí a vydajú sa pacientovi pomôcky po kusoch, porušuje sa tým požiadavka MDR na prístup k informáciám o pomôcke.
 • Ak lekáreň rozbalí balenie, napĺňa čl. 16 odst. 3 nariadenia MDR, kedy upravuje balenie bez súhlasu výrobcu, a tým preberá všetky zodpovednosti výrobcu(vrátane zodpovednosti za bezpečnosť výrobku).
 • Informáciu o počte balení v preskripcii po novom nájdete aj v Sprievodcovi sortimentom TENA.
 • U väčšiny pomôcok sme upravili počet kusov v preskripcii→ v prípade otázok, prosím, informujte pacientov o tejto zmene.
 • Ak je na poukaze od lekára kód pomôcky s kusovo nevýhodným balením pomôcok TENA, u ktorých existuje možnosť zámeny za výhodnejšiu veľkosť balenia, kontaktujte prosím predpisujúceho lekára.
PRE ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 
 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. Uistite sa,aby boli vašim klientom predpísané balenia s výhodnejším počtom kusov v preskripcii.

Od 1.4 2022 lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok môžu vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku na poukaz (tzv. substitúcia), avšak len v prípade inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

 • substitúcia zavedená zmenou zákona č. 532/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v paragrafe § 121 ods. 14 – 17;
 • podmienky pre výdaj náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu;
 • povinnosť informovať pacienta o možnosti výberu náhradnej zdravotníckej pomôcky;
 • existujúci preskripčný záznam, lekársky predpis či lekársky poukaz;
 • ide o zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu (podskupina B1 – B5);
 • ak o to poistenec požiada;
 • podľa vlastného výberu poistenca;
 • maximálne do predpísaného množstva;
 • množstvový a finančný limit nemôže byť prekročený;
 • náhradnou zdravotníckou pomôckou je pomôcka zaradená v rovnakej podskupine a triede ako predpísaná zdravotnícka pomôcka;
 • v prípadoch, ak predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo bezlepková potravina nie je práve k dispozícii u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti alebo nezodpovedá potrebám pacienta.

Obrazok-MDR-na-web_600x300_V1.jpg

AKÉ BENEFITY PRINESÚ TIETO ZMENY?

Banner-ikonky-na-web_CZ_1600xx430_V1.jpg

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

PRE LEKÁRA

 • Spôsob predpisovania inkontinenčných pomôcok sa nemení. Aj naďalej je nutné predpísať každú pomôcku na samostatný poukaz a uviesť stupeň inkontinencie, ktorý určuje výšku finančného limitu.
 • V platnosti zostáva možnosť predpísať kombinácie inkontinenčných pomôcok v rámci limitu preskripcie.
 • Počet kusov v preskripcii sme upravili na ucelené balenia v rámci limitu preskripcie → žiadna dodatočná práca pre vás.
 • Počas mesiaca júl vám odporúčame aktualizovať ambulantný softvér.
 • K maximálnemu využitu výhod väčšieho počtu kusov vám odporúčame riadiť sa tlačenou verziou Sprievodcu sortimentom TENA.
 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. To vám umožní predpísať pacientovi pomôcku s výhodnejším počtom kusov v rámci mesačného limitu.

PRE LEKÁREŇ A VZP

 • Inkontinenčné pomôcky budú aj naďalej vydávané na základe lekárskeho poukazu v tlačenej podobe alebo e-receptu.
 • Overte si aktualizáciu softvéru na novú verziu.
 • Od 26.5.2021 vám zjednodušujeme manipuláciu a výdaj pomôcok TENA → pacienti si budú od vás preberať ucelené balenia. Táto požiadavka vychádza priamo z MDR nariadenia (strana 154), ktoré vyžaduje, aby ku každej vydanej pomôcke boli pridané informácie potrebné na identifikáciu výrobcu (napr. názov pomôcky, číslo šarže a pod.). V prípade, že sa balenie rozbalí a vydajú sa pacientovi pomôcky po kusoch, porušuje sa tým požiadavka MDR na prístup k informáciám o pomôcke.
 • Ak lekáreň rozbalí balenie, napĺňa čl. 16 odst. 3 nariadenia MDR, kedy upravuje balenie bez súhlasu výrobcu, a tým preberá všetky zodpovednosti výrobcu (vrátane zodpovednosti za bezpečnosť výrobku).
 • Informáciu o počte balení v preskripcii po novom nájdete aj v Sprievodcovi sortimentom TENA.
 • U väčšiny pomôcok sme upravili počet kusov v preskripcii → v prípade dotazov, prosím, informujte pacientov o tejto zmene.
 • Ak je na poukaze od lekára kód pomôcky s kusovo nevýhodným balením pomôcok TENA, u ktorých existuje možnosťzámeny za výhodnejšiu veľkosť balenia, kontaktujte predpisujúceho lekára.

PRE ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. Uistite sa, aby boli vašim klientom predpísané balenia s výhodnejším počtom kusov v preskripcii.