Podmienky používania

Spoločnosť Essity, nižšie uvedené aj ako „my” „nám”, „nás”, je prevádzkovateľom tejto webovej stránky („Stránka”), pokiaľ nie je inak uvedené a určitá stránka alebo iná služba nešpecifikuje iný subjekt, kde „Essity” bude predstavovať tento subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na stránku a ostatné služby, ktoré sú spojené s Podmienkami používania. 

Pri prevádzkovaní svojej stránky, ako aj týchto Podmienok používania sa Essity bude riadiť švédskymi zákonmi. Ale keďže skupina Essity je zložená zo subjektov z celého sveta, zoberte, prosím, na vedomie, že v prípade stanovenia inej spoločnosti ako prevádzkovateľa stránky či služby, do platnosti vstúpia zákony krajiny, v ktorej má daná spoločnosť svoje pôsobenie, a tým môžu vzniknúť dodatočné alebo odlišné nariadenia. V takom prípade je platná legislatíva danej krajiny, ktorú musí daná spoločnosť dodržiavať v miere požadovanej zákonom.

Právne vyhlásenie

Materiály uverejnené na tejto stránke sú poskytnuté spoločnosťou Essity ako služba jej zákazníkom a môžu byť využité len na informatívne účely. Jednotlivé kópie je možné stiahnuť pri dodržaní nižšie uvedených ustanovení.

Sťahovaním materiálov z tejto stránky súhlasíte s Podmienkami používania. V prípade, že s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnený/-á používať túto stránku ani sťahovať materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencie a partnerov v podniku so spoločnou majetkovou účasťou. Ochranné známky Essity a názvy značiek môžu byť použité len v súlade s týmito Podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súladom spoločnosti Essity.

Akékoľvek použitie ochranných známok Essity v reklame a v propagačných materiáloch si vyžaduje náležité označenie.

Obmedzené použitie/Licencia na výhradnú kópiu

Celý obsah tejto stránky, akým sú text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, audio klipy a softvér, je vlastníctvom Essity alebo jej dodávateľov obsahu, a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o ochrane autorských práv. Nepovolené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto stránky sa považuje za porušenie autorských práv, práva na ochranu značky a/alebo ostatných zákonov, a bude predmetom občianskeho aj trestného stíhania.

Táto stránka alebo ktorákoľvek jej časť nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predaná, znova predaná alebo iným spôsobom zneužitá na komerčné využitie, okrem toho, ktoré je výslovne písomne povolené spoločnosťou Essity. Môžete stiahnuť jednu kópiu informácie, ktorá sa nachádza na stránke Essity, do jedného osobného počítača, a to len na vaše osobné, nekomerčné, interné využitie.

Informácie nesmiete modifikovať, používať a prenášať na žiadne komerčné účely, nesmiete z nich odstraňovať žiadne informácie o autorských právach či vlastníctve. Súhlasíte, že ste zodpovedný/-á za predchádzanie vytvárania neautorizovaných kópií materiálov a za dodržiavanie týchto obmedzení vašimi zamestnancami a dodávateľmi – ak je to relevantné – vo vašej spoločnosti.

Ste zodpovedný/-á za dodržiavanie všetkých relevantných zákonov o ochrane autorských práv. Súhlasíme s vytváraním kópií tejto stránky ako s nutnou súčasťou prezerania stránky, ako aj s vytváraním tlačených kópií obsahu stránky na vaše osobné použitie do takej miery, aká je rozumná na súkromné účely. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Nie je povolené stránku prispôsobovať, prepájať s inou ako domovskou stránkou bez predchádzajúceho písomného povolenia. Essity vám neposkytuje žiadne výslovné alebo odvodené právo na patenty, autorské práva, ochranné známky či informácie o obchodnom tajomstve.

Odopretie záruky

Tu uvedené informácie sú podané „tak ako sú” bez akejkoľvek výslovnej či odvodenej záruky akéhokoľvek druhu vrátane záruky predajnosti, dodržania práva duševného vlastníctva alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. V prípade, že sa na stránke Essity nachádza odkaz na stránku tretej strany, odkaz slúži len na informáciu pre používateľov a Essity nenesie zodpovednosť za obsah či presnosť informácií uvedených na takejto webovej stránke.

V žiadnom prípade nie je spoločnosť Essity zodpovedná za akékoľvek škody, zahŕňajúce, bez obmedzení, škody zo stratu zisku, prerušenia podnikania alebo straty informácií vyplývajúcich z používania alebo s neschopnosti používať informácie, a to aj v prípade, že bola spoločnosť Essity informovaná o možnosti takých škôd.

Essity ďalej neručí za presnosť alebo úplnosť informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných položiek, ktoré môžu byť súčasťou takejto informácie. Essity si vyhradzuje právo zmeniť obsah alebo produkty tu popísané, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie alebo iné materiály obsiahnuté na stránke.

Príspevky používateľov

Akýkoľvek materiál, informácie alebo iná komunikácia, ktorú prenesiete alebo uverejníte na tejto stránke, bude považovaný za nedôverný, nevýhradný, oslobodený od licenčných poplatkov/autorských práv, neodvolateľný, s možnosť udelenia plnej sublicencie a bez ochranného patentu („Komunikácia”). Essity nemá žiadne záväzky týkajúce sa Komunikácie.

Essity má právo zverejniť, kopírovať, distribuovať, vkladať a inak využívať akúkoľvek komunikáciu, spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textom a ostatnými položkami v nej zahrnutými, a to na akékoľvek komerčné či nekomerčné využitie.

V prípade, že na stránku vložíte osobné údaje alebo inak sprístupníte pre Essity, dávate tým spoločnosti Essity súhlas na ich využitie na účely hodnotenia vašich informácií a propagáciu produktov a služieb Essity vrátane práva na prenos týchto informácií do tretích krajín a ich uverejnenia na internete. Spoločnosť Essity je zodpovedná za spracovanie týchto údajov do miery určenej švédskymi zákonmi a vy máte možnosť kontaktovať Essity v prípade nepresnosti údajov, prípade iných problémov spojených s osobnými údajmi.

Nie je povolené zverejňovať akúkoľvek komunikáciu, ktorá by mohla byť považovaná za urážlivú, narušujúcu súkromie iných osôb alebo ktorá by mohla byť považovaná za komerčný marketing, alebo ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom porušovať zákon, či byť nevhodná. Essity si vyhradzuje právo takú komunikáciu vymazať, ak sa o nej dozvie, a vylúčiť vás ako používateľa zo stránky alebo služieb.

Pri používanie služieb tretích strán, ako je Facebook, môžu platiť Podmienky používania týchto tretích strán. Napríklad, pre Facebook platí „Vyhlásenie práv a povinností” pre všetkých používateľov a návštevníkov Facebooku a my odporúčame, aby ste si tieto podmienky prečítali ešte pred využitím služieb tretej strany.

Iné

Essity si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok použitia kedykoľvek aktualizovaním tu zverejnenej verzie. Essity si vyhradzuje výhradné právo na (1) zmenu tohto Právneho vyhlásenia; (2)monitorovať a odstraňovať príspevky a/alebo (3) prerušiť dostupnosť stránky, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že sa ktorákoľvek zmluvná požiadavka, podmienka či ustanovenie tohto Právneho vyhlásenia stane zákonne neplatnou, neúčinnou, bezobsažnou alebo z akéhokoľvek dôvodu právne nevymáhateľnou, platnosť a vymožiteľnosť zvyšných zmluvných požiadaviek, podmienok a ustanovení tým nebude ovplyvnená alebo oslabená.

Prijatie Podmienok používania

Prijatím Podmienok používania, ako aj navštívením a používaním stránok, súhlasíte s používaním súborov cookie. Môžete tiež vyjadriť súhlas s naším používaním súborov cookie prostredníctvom vykonaných nastavení vo webovom prehliadači.

Príspevky používateľov

Essity vám môže povoliť zverejnenie informácií, komentárov alebo iných materiálov na svojej stránke, na sieťach sociálnych médií alebo iných on-line služieb. Je to z dôvodu zjednodušenia toku informácií o Essity a jej produktoch. Vezmite, prosím, na vedomie podmienky takého používateľského príspevku stanovené v Právnom vyhlásení (pozri vyššie).