Značka TENA pomáha znižovať váš rozpočet

Pripravujeme vám riešenia na mieru identifikáciou potrieb vašich klientov, pomocou pri znižovaní vášho rozpočtu a pri poskytovaní najkvalitnejšej starostlivosti.

Partnerstvo, ktoré zvyšuje hodnotu

Ako značka TENA sme sa zaviazali zlepšovať starostlivosť o vašich inkontinentných klientov. 

Naše integrované riešenia  zahŕňajú inovatívne produkty, osvedčené postupy každodennej starostlivosti, podporné nástroje a školenia, ale aj odborné poradenstvo; to všetko ako pomoc pri poskytovaní optimálnej personalizovanej starostlivosti.

Pracujeme ako partneri, aby sme splnili vaše individuálne potreby. Poskytovaním produktov vysokej kvality zvyšujeme pohodlie a kvalitu života vašich klientov, a zároveň znižujeme množstvo času a peňazí minutých na úniky a odpad, ktorým sa dá predísť, a zároveň minimalizujeme váš negatívny vplyv na životné prostredie. Naše individualizované riešenia pomáhajú vášmu personálu pracovať efektívne, venovať viac času poskytovaniu najkvalitnejšej starostlivosti vašim klientom a nakoniec, pridať hodnotu pre všetkých. 

Použitím vašich vlastných údajov v Nákladovej kalkulačke môžete zistiť, ako môže vaše zariadenie profitovať z riešení od značky TENA pre zariadenia sociálnych služieb. 

Vyskúšajte nákladovú kalkulačku TENA.

Náklady a rozpočet

TENA v praxi

Štúdia použitia našich inkontinenčných pomôcoka a služieb bola uskutočnená v štyroch zariadeniach sociálnych služieb. [2] Výsledky ukazujú ako výber značky TENA za partnera ovplyvnil klientov, opatrovateľov a rozpočet. Štúdia ukázala, že holistický koncept mal výrazne pozitívny efekt nielen na zdravie a pohodlie klientov, ale aj na pracovné prostredie. 

Náš holistický a integrovaný prístup hodnotil: 

 • Zdravie a pohodlie klientov 
 • Kompetenciu personálu a ich celkovú spokojnosť 
 • Zdroje vynaložené na manažment inkontinenčnej starostlivosti 
 
Holistický koncept spoločnosti Essity pozostáva z inkontinenčných pomôcok a služieb TENA. To zahŕňa školenie personálu, používanie produktov a optimalizáciu pracovných návykov a pracovných štruktúr. Inými slovami, štúdia analyzovala Produkt-Službu-Systém (PSS), kde sú inkontinenčné pomôcky ponúkané a používané v kontexte série súvisiacich služieb.

Náklady a rozpočet

Účastníci

Štúdia v Kodani zahŕňala štyri oddelenia v štyroch rôznych zariadeniach sociálnych služieb. Všetky testy a merania boli robené pred a po intervencii. Štúdia začala v júni 2008 a bola ukončená vo februári 2009. Na štúdii sa zúčastnilo 32 klientov, opatrovatelia a vedúci štyroch oddelení. Všetkým klientom bola poskytnutá pomoc pri zvládaní inkontinencie.

Čo sme sledovali?

Štúdia bola navrhnutá ako intervenčná štúdia s testami pred a po intervencii. Intervencia pozostávala z predstavenia holistického konceptu Essity, hygienických produktov TENA a TENA služieb. Výsledky štúdie boli odvodené od faktu, že spoločnosť Essity bola jediným dodávateľom produktov aj služieb počas intervencie.

Náklady a rozpočet

Použité metódy

Výsledky boli získavané pohovormi s klientmi, opatrovateľmi a vedúcimi oddelení, ale aj pomocou denníkov zaznamenávajúcich frekvenciu výmeny každej pomôcky počas siedmich dní a nocí, a to pred predstavením produktov TENA aj po ňom.

Zdravie a pohodlie klientov

 • Spokojnosť klientov s ich inkontinenčnou pomôckou sa zvýšila zo 46 % na 55 %. 
 • Počet klientov, ktorí uviedli, že ich inkontinenčná pomôcka bola pohodlná, sa zvýšil z 39 % na 69 %. 
 • Počet klientov, ktorí uviedli, že im bola úspešne poskytnutá pomoc pri zvládaní inkontinencie, sa zvýšil z 39 % na 69 %.

Pracovná atmosféra

 • Voľbou správnych pomôcok a ich následnou jednoduchšou výmenou sa znížila časová záťaž personálu o 33 %. 
 • Pre personál bola výmena pomôcky TENA Flex jednoduchšia a podľa ich názoru im táto pomôcka pomohla znížiť fyzickú záťaž. Výmenu pomôcky, ktorá si predtým vyžadovala dvoch opatrovateľov, teraz zvládol len jeden. 
 • Eliminácia pretečenia pomôcky znamenala aj zníženie množstva spotrebovanej bielizne.

Dopad na životné prostredie

 • Spotreba inkontinenčných pomôcok bola znížená o 20 %.

Závery

Celkovo bolo zistené, že vďaka TENA holistickému a integrovanému prístupu k inkontinenčnej starostlivosti sa zlepšilo: 
 • Zdravie, pohodlie a kvalita života klientov 
 • Motivácia personálu, kompetencia a celková spokojnosť 
 • Šetrenie nákladov a času stráveného výmenou pomôcok a posteľnej bielizne, praním bielizne, čistením a režimom starostlivosti o pokožku. 
Navyše, štúdia zistila, že: 
 • Inkontinenčné pomôcky sú len časťou celkovej inkontinenčnej starostlivosti. 
 • Individualizovaná inkontinenčná starostlivosť môže znižovať náklady. 
 • Vo vedomostiach personálu a v ich kompetenciách, ako aj v optimalizovaní inkontinenčnej starostlivosti a ekonomike sme našli priestor na zlepšovanie.

Referencie:

1Zaznamenané údaje Essity: Percentuálny priemer zo štúdií prípadov TENA Solutions v počte 85 – 181 po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v Kanade a v Číne. Výsledky sa odlišujú v jednotlivých krajinách a opatrovateľských domovoch v závislosti od podmienok v každom opatrovateľskom domove pred implementáciou TS. 2011 – 2013. Náklady spojené so zvládaním inkontinencie merané pri TENA Solutions sa týkajú: spotreby produktov, starostlivosti o pokožku, nákladov na bielizeň a odpad.
2Zaznamenané údaje Essity: Štúdia o produktoch a službách pre inkontinenčnú starostlivosť pri starostlivosti o staršie osoby v samostatnej správnej jednotke Kodaň: Štúdia prípadu v 4 inštitučných zariadeniach. Január 2011