Táto stránka používa súbory cookie. · Čo sú súbory cookie? Súhlasím

Podmienky používania

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Registrované sídlo spoločnosti: Štokholm, Švédsko
Reg. číslo: 556012-6293

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), nižšie uvedené aj ako „SCA”, „my” „nám”, „nás”, je prevádzkovateľom tejto webovej stránky („Stránka”), pokiaľ nie je inak uvedené a určitá stránka alebo iná služba nešpecifikuje iný subjekt, kde „SCA” bude predstavovať tento subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na stránku a ostatné služby, ktoré sú spojené s Podmienkami používania. 

Pri prevádzkovaní svojej stránky, ako aj týchto Podmienok používania sa SCA bude riadiť švédskymi zákonmi. Ale keďže Skupina SCA je zložená zo subjektov z celého sveta, zoberte, prosím, na vedomie, že v prípade stanovenia inej spoločnosti ako prevádzkovateľa stránky či služby, do platnosti vstúpia zákony krajiny, v ktorej má daná spoločnosť svoje pôsobenie, a tým môžu vzniknúť dodatočné alebo odlišné nariadenia. V takom prípade je platná legislatíva danej krajiny, ktorú musí daná spoločnosť dodržiavať v miere požadovanej zákonom.

Právne vyhlásenie

Materiály uverejnené na tejto stránke sú poskytnuté spoločnosťou SCA ako služba jej zákazníkom a môžu byť využité len na informatívne účely. Jednotlivé kópie je možné stiahnuť pri dodržaní nižšie uvedených ustanovení.

Sťahovaním materiálov z tejto stránky súhlasíte s Podmienkami používania. V prípade, že s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnený/-á používať túto stránku ani sťahovať materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti SCA, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencie a partnerov v podniku so spoločnou majetkovou účasťou. Ochranné známky SCA a názvy značiek môžu byť použité len v súlade s týmito Podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súladom spoločnosti SCA.

Akékoľvek použitie ochranných známok SCA v reklame a v propagačných materiáloch si vyžaduje náležité označenie.

Obmedzené použitie/Licencia na výhradnú kópiu

Celý obsah tejto stránky, akým sú text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, audio klipy a softvér, je vlastníctvom SCA alebo jej dodávateľov obsahu, a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o ochrane autorských práv. Nepovolené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto stránky sa považuje za porušenie autorských práv, práva na ochranu značky a/alebo ostatných zákonov, a bude predmetom občianskeho aj trestného stíhania.

Táto stránka alebo ktorákoľvek jej časť nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predaná, znova predaná alebo iným spôsobom zneužitá na komerčné využitie, okrem toho, ktoré je výslovne písomne povolené spoločnosťou SCA. Môžete stiahnuť jednu kópiu informácie, ktorá sa nachádza na stránke SCA, do jedného osobného počítača, a to len na vaše osobné, nekomerčné, interné využitie.

Informácie nesmiete modifikovať, používať a prenášať na žiadne komerčné účely, nesmiete z nich odstraňovať žiadne informácie o autorských právach či vlastníctve. Súhlasíte, že ste zodpovedný/-á za predchádzanie vytvárania neautorizovaných kópií materiálov a za dodržiavanie týchto obmedzení vašimi zamestnancami a dodávateľmi – ak je to relevantné – vo vašej spoločnosti.

Ste zodpovedný/-á za dodržiavanie všetkých relevantných zákonov o ochrane autorských práv. Súhlasíme s vytváraním kópií tejto stránky ako s nutnou súčasťou prezerania stránky, ako aj s vytváraním tlačených kópií obsahu stránky na vaše osobné použitie do takej miery, aká je rozumná na súkromné účely. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Nie je povolené stránku prispôsobovať, prepájať s inou ako domovskou stránkou bez predchádzajúceho písomného povolenia. SCA vám neposkytuje žiadne výslovné alebo odvodené právo na patenty, autorské práva, ochranné známky či informácie o obchodnom tajomstve.

Odopretie záruky

Tu uvedené informácie sú podané „tak ako sú” bez akejkoľvek výslovnej či odvodenej záruky akéhokoľvek druhu vrátane záruky predajnosti, dodržania práva duševného vlastníctva alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. V prípade, že sa na stránke SCA nachádza odkaz na stránku tretej strany, odkaz slúži len na informáciu pre používateľov a SCA nenesie zodpovednosť za obsah či presnosť informácií uvedených na takejto webovej stránke.

V žiadnom prípade nie je spoločnosť SCA zodpovedná za akékoľvek škody, zahŕňajúce, bez obmedzení, škody zo stratu zisku, prerušenia podnikania alebo straty informácií vyplývajúcich z používania alebo s neschopnosti používať informácie, a to aj v prípade, že bola spoločnosť SCA informovaná o možnosti takých škôd.

SCA ďalej neručí za presnosť alebo úplnosť informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných položiek, ktoré môžu byť súčasťou takejto informácie. SCA si vyhradzuje právo zmeniť obsah alebo produkty tu popísané, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. SCA sa nezaväzuje aktualizovať informácie alebo iné materiály obsiahnuté na stránke.

Príspevky používateľov

Akýkoľvek materiál, informácie alebo iná komunikácia, ktorú prenesiete alebo uverejníte na tejto stránke, bude považovaný za nedôverný, nevýhradný, oslobodený od licenčných poplatkov/autorských práv, neodvolateľný, s možnosť udelenia plnej sublicencie a bez ochranného patentu („Komunikácia”). SCA nemá žiadne záväzky týkajúce sa Komunikácie.

SCA má právo zverejniť, kopírovať, distribuovať, vkladať a inak využívať akúkoľvek komunikáciu, spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textom a ostatnými položkami v nej zahrnutými, a to na akékoľvek komerčné či nekomerčné využitie.

V prípade, že na stránku vložíte osobné údaje alebo inak sprístupníte pre SCA, dávate tým spoločnosti SCA súhlas na ich využitie na účely hodnotenia vašich informácií a propagáciu produktov a služieb SCA vrátane práva na prenos týchto informácií do tretích krajín a ich uverejnenia na internete. Spoločnosť SCA je zodpovedná za spracovanie týchto údajov do miery určenej švédskymi zákonmi a vy máte možnosť kontaktovať SCA v prípade nepresnosti údajov, prípade iných problémov spojených s osobnými údajmi.

Nie je povolené zverejňovať akúkoľvek komunikáciu, ktorá by mohla byť považovaná za urážlivú, narušujúcu súkromie iných osôb alebo ktorá by mohla byť považovaná za komerčný marketing, alebo ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom porušovať zákon, či byť nevhodná. SCA si vyhradzuje právo takú komunikáciu vymazať, ak sa o nej dozvie, a vylúčiť vás ako používateľa zo stránky alebo služieb.

Pri používanie služieb tretích strán, ako je Facebook, môžu platiť Podmienky používania týchto tretích strán. Napríklad, pre Facebook platí „Vyhlásenie práv a povinností” pre všetkých používateľov a návštevníkov Facebooku a my odporúčame, aby ste si tieto podmienky prečítali ešte pred využitím služieb tretej strany.

Iné

SCA si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok použitia kedykoľvek aktualizovaním tu zverejnenej verzie. SCA si vyhradzuje výhradné právo na (1) zmenu tohto Právneho vyhlásenia; (2)monitorovať a odstraňovať príspevky a/alebo (3) prerušiť dostupnosť stránky, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že sa ktorákoľvek zmluvná požiadavka, podmienka či ustanovenie tohto Právneho vyhlásenia stane zákonne neplatnou, neúčinnou, bezobsažnou alebo z akéhokoľvek dôvodu právne nevymáhateľnou, platnosť a vymožiteľnosť zvyšných zmluvných požiadaviek, podmienok a ustanovení tým nebude ovplyvnená alebo oslabená.

Prijatie Podmienok používania

Prijatím Podmienok používania, ako aj navštívením a používaním stránok, súhlasíte s používaním súborov cookie. Môžete tiež vyjadriť súhlas s naším používaním súborov cookie prostredníctvom vykonaných nastavení vo webovom prehliadači.

Príspevky používateľov

SCA vám môže povoliť zverejnenie informácií, komentárov alebo iných materiálov na svojej stránke, na sieťach sociálnych médií alebo iných on-line služieb. Je to z dôvodu zjednodušenia toku informácií o SCA a jej produktoch. Vezmite, prosím, na vedomie podmienky takého používateľského príspevku stanovené v Právnom vyhlásení (pozri vyššie).