Spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia, s r.o., so sídlom Gemerská Hôrka 400, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 36 590 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 16322/V (ďalej aj ako „SCA“ alebo iba „prevádzkovateľ“).

Sprostredkovateľom osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním zelenej linky na telefónnom čísle 0800 111 000 a prostredníctvom webovej stránky www.tena.sk, v rozsahu prijímania žiadostí o zasielanie vzoriek produktov či iných tlačových, vrátane reklamných materiálov a vybavovania týchto žiadostí, prijímania objednávok, kompletizácie tovaru, zasielania tovaru zákazníkom, správy marketingovej databázy a ďalších úkonov podľa pokynov prevádzkovateľa, je spoločnosť ADRES SK s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47 323 663, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90515/B.

Ako dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto udeľujem týmto spoločnosti SCA súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a E-mail, ktoré budú spracúvané manuálne aj automaticky na marketingové účely, vrátane priameho marketingu v rozsahu úkonov podľa predošlého odseku, ako aj na štatistické účely podľa obsahu a metodiky zvolenej SCA. Zároveň vyhlasujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne a som si vedom/á skutočnosti, že ho môžem kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu prevádzky spoločnosti SCA: SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2.

Dotknutá osoba má právo prístupu ku svojim osobným údajom, právo požadovať opravu svojich osobných údajov, právo na likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva vyplývajúce najmä z § 15 ods. 1 a § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie

Spoločnosť SCA je oprávnená sprístupniť poskytnuté osobné údaje ďalším spoločnostiam patriacim so skupiny SCA, prípadne iným sprostredkovateľom najmä za účelom plnenia povinností SCA voči dotknutej osobe, vrátane splnenia objednávky služieb dotknutej osoby. Takýto prenos osobných údajov sa môže uskutočniť aj do tretích krajín, ktoré v súlade s legislatívou EÚ nie sú považované za krajiny zaručujúce primeranú ochranu osobných údajov.

Táto webová stránka obsahuje odkazy aj na iné webové stránky. Spoločnosť SCA nie je v žiadnom prípade zodpovedná za obsah a súlad takýchto webových stránok s platnou legislatívou, pokiaľ nie je ich prevádzkovateľom.