Zásady ochrany súkromia a právne informácie

Právne informácie

Svet Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom skupiny SCA Group, jej pridružených členov, dcérskych spoločností alebo partnerov v rámci spoločného podniku © 15. 10. 2000 SCA Group. Všetky práva vyhradené. Vaša návšteva na tejto stránke a použitie tu uvedených informácií podliehajú podmienkam nášho dokumentu Právne informácie. Podrobnosti sú uvedené v našom dokumente Zásady ochrany súkromia.

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SI PODROBNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

Materiály na tejto internetovej stránke (ďalej „stránka“) poskytuje spoločnosť SCA Hygiene Products AB (ďalej „SCA“) ako službu svojim zákazníkom a môžu byť použité len na informačné účely.

Jednotlivé kópie možno prebrať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

Prebratím ľubovoľných materiálov z tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku nepoužívajte ani z nej nepreberajte materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti SCA, jej pridružených členov, dcérskych spoločností alebo partnerov v rámci spoločného podniku.

Ochranné známky a obchodné značky spoločnosti SCA sa smú používať len v súlade s týmito Právnymi informáciami alebo s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti SCA.

Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti SCA pri propagácii a podpore predaja produktov spoločnosti SCA vyžaduje príslušný súhlas.

Obmedzené použitie/Licencia na jednu kópiu

Kompletný obsah nachádzajúci sa na tejto stránke, ako sú texty, obrázky, logá, tlačidlá s ikonami, zvukové klipy a softvér, sú vlastníctvom spoločnosti SCA (alebo príslušných dodávateľov obsahu) a sú chránené švédskym a medzinárodným autorským právom. Neoprávnené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto stránky znamená porušenie zákona o autorských právach, zákona o ochranných známkach alebo iných zákonov a podlieha postihu podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.

Táto stránka (ani jej ľubovoľná časť) sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej ani inak využívať na komerčné účely, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou SCA. Môžete prebrať jednu kópiu informácií uvedených na stránkach SCA do jedného počítača len na osobné, nekomerčné alebo interné použitie (v opačnom prípade sa vyžaduje špeciálna písomná licencia od spoločnosti SCA).

Nie je povolené modifikovať, prenášať ani používať tieto informácie na komerčné účely. Rovnako sa z informácií nesmú odstraňovať upozornenia o autorských právach ani iné upozornenia o vlastníctve. Súhlasíte aj s tým, že budete brániť neoprávnenému kopírovaniu materiálov a zaistíte, že všetci zamestnanci Vašej organizácie budú dodržiavať tieto obmedzenia.

Spoločnosť SCA Vám nezaručuje vyjadrené ani naznačené právo na základe žiadnych patentov, autorských práv, ochranných známok ani obchodného tajomstva.

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

TU UVEDENÉ INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK VYJADRENEJ ALEBO NAZNAČENEJ ZÁRUKY. PATRIA SEM ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AK SPOLOČNOSŤ SCA UVÁDZA ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU TRETEJ STRANY, TAKÉTO ODKAZY SÚ URČENÉ LEN PRE ÚŽITOK POUŽÍVATEĽOV A SPOLOČNOSŤ SCA ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH ALEBO PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA ODKAZOVANÝCH STRÁNKACH.

V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ SCA NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIA (BEZ OBMEDZENIA) VRÁTANE STRÁT NA ZISKU, PRERUŠENIA PREVÁDZKY ALEBO ÚNIKU INFORMÁCIÍ, VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA (ALEBO Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA) TÝCHTO INFORMÁCIÍ. TOTO PLATÍ, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ SCA BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.

Spoločnosť SCA nebude ručiť za presnosť ani úplnosť žiadnych informácií, textov, obrázkov, odkazov ani iných položiek uvedených v rámci týchto informácií. Spoločnosť SCA môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tam uvedený obsah alebo opis produktu. Spoločnosť SCA sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani ostatné materiály uvedené na tejto stránke.

Príspevky používateľov

Všetok materiál, informácie a ostatné správy, ktoré prenesiete alebo odošlete na túto stránku, sa budú považovať za nedôverné, nevýlučné, bez nároku na honorár, plne k dispozícii na poskytnutie sublicencie a nechránené ochrannou známkou (ďalej „správy“). Spoločnosť SCA nemá žiadne povinnosti súvisiace so správami.

Spoločnosť SCA môže kedykoľvek uverejniť, kopírovať, distribuovať, zahrnúť alebo použiť správy spolu s ostatnými údajmi, obrázkami, zvukmi, textom a inými vecami, ktoré zahŕňajú, pre ľubovoľné a všetky komerčné a nekomerčné účely.

Keď odošlete svoje osobné údaje na túto stránku (alebo spoločnosti SCA), týmto súhlasíte s použitím takýchto údajov spoločnosťou SCA na účely vyhodnotenia poskytnutých informácií a na marketing produktov a služieb spoločnosti SCA. Patrí sem právo na prenos údajov do tretích krajín a odosielanie informácií na internet. Spoločnosť SCA sa pri spracúvaní osobných údajov riadi švédskymi zákonmi a v prípade nesprávnych údajov alebo iných záležitostí súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi sa môžete obrátiť na spoločnosť SCA.

Ostatné informácie

Spoločnosť SCA môže kedykoľvek zrevidovať tieto podmienky vo forme aktualizácie tohto textu.

Spoločnosť SCA si vyhradzuje diskrečné právo:

(1) Zmeniť tieto Právne informácie.
(2) Sledovať a odstraňovať správy. 
(3) Kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť fungovanie stránky.

Ak sa určí, že niektorá podmienka, okolnosť alebo ustanovenie týchto Právnych informácií je nezákonné, neplatné, neúčelné alebo z ľubovoľného dôvodu právne neúčinné, platnosť a právna účinnosť ostatných podmienok, okolností a ustanovení nebude nijako ovplyvnená ani narušená.


SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. 
HEALTH CARE SLOVAKIA
GBC III, Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava 2 

Telefón +421 48 777 999

Zásady spracovania osobných údajov

Cieľom spoločnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA) je, aby sa všetky osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť SCA spracúva, mohli maximálne spoľahnúť, že ich súkromie sa rešpektuje a ich osobným údajom sa venuje náležitá starostlivosť.

Osobné údaje budú spracovávané pre účely marketingu na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľom SCA Hygiene Products, spol. s r.o., so sídlom 049 12 Gemerská Hôrka a spracovávateľom ADRES SK s.r.o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava. Údaje poskytujete dobrovoľne a máte právo písomne namietať proti ich využívaniu na účely priameho marketingu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti SCA Hygiene Products s.r.o.

Informácie

Osobné údaje vrátane údajov meno a adresa, ktoré ste poskytli spoločnosti SCA, budú spracované manuálne aj pomocou počítačov.

Poskytnuté osobné údaje budú spracované na účel poskytnutia Vami požadovaných informácií a služieb, ako aj na marketing a predaj alebo vývoj výrobkov.

Spoločnosť SCA môže odovzdať Vaše meno, e-mailovú alebo poštovú adresu tretím stranám, ako sú výkonné firmy alebo distributéri našich produktov, s cieľom splniť Vašu požiadavku. V našom mene Vám dodajú informácie alebo produkty, o ktoré ste prejavili záujem.

Poskytnuté údaje môžu byť exportované obchodným partnerom so sídlom v krajinách Európskej únie a mimo nej.

Na základe Švédskeho zákona o osobných údajoch máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu. Tieto práva bude spoločnosť SCA maximálne dodržiavať, aby sme splnili všetky svoje zákonné povinnosti.

Táto stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Nie sme zodpovední za postupy súvisiace so súkromím ani za obsah týchto internetových stránok.

Ak máte otázky súvisiace s naším spracovaním osobných údajov, budeme radi, keď sa s nami skontaktujete na adrese:

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. 
HEALTH CARE SLOVAKIA
GBC III, Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava 2 

Alebo nám zatelefonujte na číslo: 02 48 777 999

Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. V tejto časti získate informácie o tom, ako sa cookies používajú a ako si ich môžete nastaviť. Taktiež ako súbory cookie zachovať alebo odstrániť.

Čo sú to cookie?

Cookies sú určité informácie z webových stránok uložené na pevný disk vo vašom počítači. Nie sú to počítačové programy, ale malé súbory, ktoré umožňujú webovým stránkam ukladať a sprístupňovať informácie o prehliadaní webu užívateľom.

Väčšina webových stránok používa cookies, pretože robia z internetu skvelý zážitok pre užívateľa. Cookies umožňujú internetovým stránkam poskytovať personalizované služby (napríklad zapamätanie prihlasovanie, uloženie produktov v nákupnom košíku alebo zobrazenie relevantného obsahu).

Existujú rôzne druhy cookies: dočasné súbory cookies (alebo sezónne cookies) sú vymazané po zatvorení prehliadača; trvalé súbory cookies sú uložené, kým nie sú aktívne vymazané alebo neskončí ich platnosť (ktorá závisí na tom, na ako dlho sú cookies na danej stránke naprogramované).

Ako môžem odstrániť cookie? 

Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies.
Môžete zakázať súbory cookies vo vašom prehliadači, ale nezabudnite, že keď to urobíte, môže dôjsť k strate mnohých funkcií, ktoré sú potrebné k správnemu fungovaniu webových stránok.

Ak by ste chceli podrobnejšie informácie o cookies navštívte stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné a nezávislé informácie o tom, ako cookies zakázať pomocou nastavenia prehliadača, a ako vymazať už uložené cookies.

Ak chcete odstrániť súbory cookies z vášho mobilného telefónu, budete musieť použiť manuál k telefónu.

Táto stránka používa cookies, aby vám poskytovala personifikovaný prístup. Zakaždým, keď použijete stránky, cookies sú ukladané a / alebo sprístupnené. Používané cookies sú uvedené nižšie.

Výkonnostné cookies - tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako užívatelia používajú webové stránky, ktoré navštevujú najviac. Nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevu. Všetky zhromaždené informácie sa sčítajú a sú anonymné. Používajú sa len na zlepšenie fungovania webových stránok.

Funkčné cookies - tieto cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si voľby, ktoré urobíte (ako vaše meno, jazyk, región) a poskytujú rozšírené osobné rysy. Tieto zhromaždené informácie môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu činnosť na iných webových stránkach.

Cielené alebo reklamné cookies - tieto cookies sa používajú na doručovanie reklamy, ktorá je viac relevantná pre vás a vaše záujmy. Používajú sa aj na obmedzenie počtu reklám, ktoré vidíte, alebo na meranie účinnosti reklamnej kampane. So zvolením sú umiestnené našimi reklamnými sieťami. Pamätajú si, že ste navštívili webové stránky, a tieto informácie sú zdieľané s inými organizáciami ako inzerenti. Často sú cielené a prepojené s funkciou webu poskytnutou druhou organizáciou.

Prijatie podmienok použitia

Prijatím všeobecných podmienok, rovnako tak prístupom a používaním týchto stránok, súhlasíte s užívaním cookies. Môžete tiež súhlasiť s používaním cookies pomocou nastavenia vo vašom webovom prehliadači.

Užívateľské príspevky

SCA Vám môže umožniť zverejňovať informácie, komentáre alebo iný materiál na našich stránkach, sociálnych sieťach alebo iných online službách. To slúži na uľahčenie toku informácií o našich službách a produktoch. Vezmite prosím na vedomie podmienky pre takéto užívateľské príspevky stanovené v právnom dojednaní.

Neposkytujte nám informácie o iných osobách, pokiaľ nemôžete dokázať, že na poskytnutie týchto informácií máte súhlas.