Udržateľný vývoj

Udržateľný vývoj sa definuje ako „Vývoj, ktorý spĺňa potreby súčasnosti bez ohrozenia možnosti budúcich generácií spĺňať svoje potreby“. Toto je hlavný princíp vo všetkých oblastiach našej práce rešpektujúcej udržateľný vývoj.
Ref. – Brundtlandtova správa „Naša spoločná budúcnosť“ (1987)

Naša politika udržateľného vývoja

Cieľom existencie spoločnosti Essity je vytvárať hodnotu pre akcionárov spoločnosti, zvyšovať životný štandard a kvalitu života jej zamestnancov a inak prispievať k ekonomickej prosperite, spoločenskému blahu a duševnej pohode súvisiacej so životným prostredím našich zákazníkov, dodávateľov a štátov, v ktorých spoločnosť podniká. Spoločnosť Essity kladie dôraz na obnoviteľné a recyklovateľné suroviny a usiluje sa ponúkať ekologicky dôveryhodné produkty a služby. Tieto musia byť schopné spĺňať potreby zákazníkov a spotrebiteľov ohľadom funkčnosti, hospodárnosti, bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie. Ustanovenia firemnej politiky:

  • Spoločnosť Essity bude vykonávať svoje činnosti v súlade s najvyššími štandardmi korporačných osvedčených metód a v plnom súlade so všetkými použiteľnými požiadavkami regulačných orgánov. Spoločnosť Essity sa zaviazala k udržateľnému vývoju svojho podnikania, zohľadňujúc všetky ekonomické, environmentálne a sociálne záležitosti.
  • Spoločnosť Essity sa zaviazala k transparentnosti a otvorenej komunikácii o svojich environmentálnych a sociálnych praktikách. Usiluje sa o dialóg so svojimi akcionármi s cieľom prispieť k vývoju globálnych osvedčených metód. Spoločnosť Essity vyžaduje rovnaký záväzok k transparentnosti a otvorenej komunikácii aj od svojich dodávateľov a subdodávateľov.
  • Spoločnosť Essity stanovuje vplyv svojich produktov na životné prostredie v rôznych fázach ich životnosti a do tohto procesu zapája aj svojich dodávateľov a subdodávateľov.
  • Spoločnosť Essity v celej svojej skupine podporuje primerané a uznané systémy environmentálneho riadenia. Spoločnosť Essity nepretržite vyhodnocuje a zvyšuje náročnosť svojich cieľov a plánov s cieľom znížiť svoj globálny vplyv na životné prostredie.
  • Cieľom spoločnosti Essity je poskytovať svojim zamestnancom bezpečné, nediskriminačné pracovné prostredie. Všetky jednotky musia minimálne striktne dodržiavať národné zákony a kolektívne zmluvy. Spoločnosť Essity sa aktívne usiluje o neustále zlepšovanie zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Životný cyklus našich produktov

Posun vpred

Časy sa zmenili a my sme pokročili v spôsobe, akým rozmýšľame o našich produktoch a o metódach ich výroby. Aby sme získali skutočne komplexný pohľad na produkt, treba vziať do úvahy všetky fázy jeho životného cyklu. To znamená, že zhromažďujeme údaje od úplného začiatku ťažby prírodných zdrojov (napr. ťažba nafty, baníctvo, lesníctvo) a potom započítame všetky ostatné faktory životného cyklu produktu – jeho spracovanie, výrobu, prepravu, použitie spotrebiteľom a likvidáciu. Vďaka tomuto komplexnému pohľadu, ktorý sa často označuje ako „od kolísky po hrob“, zabraňujeme presúvaniu environmentálnej záťaže z jednej časti životného cyklu do inej.

Posudzovanie životného cyklu

Na študovanie životného cyklu produktu používame metodológiu s názvom Posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA), ktorá je všeobecne uznávaná v priemysle aj regulačnými orgánmi. Normy ISO 14040 – 14044 stanovujú princípy a rámce uplatňovania LCA.

LCA sa pravidelne uplatňuje na produkty TENA vyše desať rokov. Na začiatku deväťdesiatych rokov sme začali vyvíjať medzinárodnú databázu LCA a dnes iniciujeme LCA pre každý nový produkt ako neoddeliteľnú súčasť procesu jeho vývoja.

Ochrana prírodných zdrojov

Výsledky LCA jasne ukazujú, že k najväčšej environmentálnej záťaži dochádza pri produkcii surovín. Preto je podstatné, že v našich produktoch používame materiály najúčinnejším spôsobom bez ohrozenia funkčnosti produktu a neustále vedieme dialóg so svojimi dodávateľmi.

Označovanie ekologicky šetrných produktov

Vplyv na životné prostredie

V spoločnosti Essity hodnotíme pomocou Posudzovania životného cyklu (pozri vyššie) vplyv všetkých našich produktov na životné prostredie. Získavame tak oveľa širšiu perspektívu súvisiacu s vplyvom na životné prostredie a súčasne to zaisťuje, že náš vývoj je ekologicky dôveryhodný. Výsledky posudzovania LCA možno použiť na označovanie ekologicky šetrných produktov s názvom Environmentálne prehlásenie o produkte (Environmental Product Declarations – EPD). EPD je medzinárodná značka vychádzajúca z medzinárodnej normy ISO 14025. Zostavujeme aj súbory environmentálnych informácií pre všetky skupiny produktov s opisom príslušného produktu a materiálov, z ktorých je vyrobený. Niektoré z týchto údajov pochádzajú aj z posudzovania LCA.

Prehľad našej logistiky

Snaha o vyššie zefektívnenie cesty

Veríme, že efektívny logistický systém je podstatnou súčasťou našej environmentálnej politiky. Neustále sa usilujeme vyvíjať a zlepšovať náš logistický systém prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

  • Zostavovanie produktov takým spôsobom, aby sme mohli materiály využiť čo najefektívnejšie. Znamená to tiež, že na jednotku objemu môžeme naložiť viac.
  • Vybudovanie efektívneho distribučného systému a zaistenie, že všetky kamióny odídu zo skladu plne naložené.
  • Udržiavanie vysokej úrovne služieb a dodávanie všetkých položiek na objednávke zákazníka v rámci prvej dodávky, čím sa počet ciest zníži na minimum. 
  • Výber dodávateľov v prijateľnej geografickej vzdialenosti.
  • Uvážlivé objednávanie surovín tak, aby naši dodávatelia mohli maximálne využiť svoje prepravné zdroje.

Náš záväzok súvisiaci s obalmi a recykláciou

Nutnosť balenia

Obal musí byť funkčný, aby zachoval neporušenosť produktu a jeho vlastnosti. Ak je produkt poškodený a nemožno ho použiť, všetka energia a výkony použité na jeho výrobu sa znehodnotia. V Európe stanovuje Smernica o obaloch (Packaging Directive) legislatívnu normu, ktorú musí obal spĺňať.

Kto je zodpovedný za recykláciu?

Vo väčšine európskych krajín spadá zber a recyklácia obalových materiálov pod zodpovednosť výrobcu. Preto spoločnosť, ktorá dodá produkt a jeho obal na trh, je potom finančne zodpovedná za zabezpečenie, že sa znovu spracuje ekologicky najúčinnejším spôsobom. Zber a opätovné spracovanie obyčajne vykonávajú neziskové organizácie a tieto činnosti sú označené logom na balení, napríklad zelenou bodkou.

Ako pomáhame

Spoločnosť Essity je zaviazaná dodržiavať systém zelenej bodky v takmer všetkých európskych krajinách. To znamená, že sme neoddeliteľnou súčasťou financovania opätovného spracovania našich obalových materiálov. Súčasne kontrolujeme, či spĺňame zámery Smernice EÚ o obaloch a odpade z obalov (EU Packaging and Packaging Waste Directive) prostredníctvom vývoja našich produktov, výberu dodávateľov a materiálov.

Používané suroviny

Čo obsahujú naše produkty?

Sortiment inkontinenčných vložiek TENA vo všeobecnosti obsahuje tieto materiály: savé jadro tvorené zmesou buničiny a superabsorpčného polyméru (SAP), priepustnú netkanú vrstvu a polyetylénovú fóliu alebo priedušnú izolačnú vrstvu.

Tieto vrstvy sa následne zlepia a pridajú sa rôzne funkcie proti pretečeniu vrátane pozdĺžnych elastických pások a elastickej pásky okolo pása. Existujú aj rôzne spôsoby upevňovania produktov pomocou pások, opaskov, háčikov a očiek.

Stručné vysvetlenie, z čoho sa vyrábajú materiály 

Buničina
Buničina sa vyrába z dreva a tvoria ju celulózové vlákna. Je to obnoviteľný a biologicky odbúrateľný prírodný zdroj a bežne predstavuje viac ako polovicu hmotnosti produktu. Aby sa dosiahla maximálna savosť, všetka buničina sa bieli procesom bielenia bez použitia plynného chlóru (Elementary Chlorine Free – ECF).

Superabsorpčný polymér (SAP)

Superabsorpčný polymér sa používa vo forme malých bielych čiastočiek, ktoré dokážu vsať a zadržať veľmi veľké množstvá moču. Chemické zloženie tohto polyméru – zosietený polyakrylát, vyrába sa z nafty.

Netkaná vrstva

Netkaná vrstva je tenký materiál podobný textilu, ktorého vlákna môžu byť jemné alebo drsné, syntetické alebo prírodné. Netkané vrstvy možno vyrábať viacerými spôsobmi a vo viacerých stupňoch povrchovej hmotnosti. V produktoch TENA sa používajú najmä dva typy netkaných vrstiev – vyrobené technológiou spunbond alebo thermobond.

Polyetylénová fólia

Polyetylénová fólia funguje v našich hygienických produktoch ako izolácia tekutín. Polyetylénovú fóliu možno laminovaním spojiť s netkanou vrstvou, čím vznikne zadná textilná vrstva niektorých produktov TENA.

Tavné lepidlo alebo lepidlo

Lepidlá používané na zlepenie jednotlivých prvkov sa nazývajú tavné lepidlá a sú to zmesi rôznych polymérov a živíc. Živice, ktoré používame, sú kompletne syntetické.

Elastické vlákna

Elastické vlákna používané v produktoch TENA sú vyrobené z polyizoprénu alebo polyuretánu. Obidva materiály sa vyrábajú z nafty alebo zo zemného plynu. V produktoch TENA sa nikdy nepoužívajú prírodné gumené vlákna.

Odpadové hospodárstvo

Čo sa deje ďalej?

Všetky produkty TENA sme vyvinuli tak, aby boli prispôsobiteľné každému existujúcemu spôsobu spracovania odpadu. Hygienické produkty tvoria len malé percento z celkového spracovania odpadu a spracovanie separovaného odpadu obyčajne nie je pri jednorazových hygienických produktoch ekologicky prospešné.

Uvádzame krátky opis najbežnejších spôsobov spracovania odpadu:

Skládka odpadov

Uskladňovanie odpadu na skládke odpadov je na celom svete stále najbežnejší spôsob spracovania odpadu z domácností. Uskladňovanie odpadu na skládke odpadov má potenciál uvoľňovania skleníkových plynov (ako oxid uhličitý a metán) a je to najmenej žiaduci spôsob likvidácie odpadu. Uskladňovanie odpadu na skládke odpadov znamená aj plytvanie zdrojmi, pretože materiály, z ktorých je použitý produkt vyrobený, sa opakovane nepoužijú ani nespracujú. Európska legislatíva v súčasnosti smeruje k postupnej likvidácii skládok odpadov.

Spaľovanie a rekuperácia energie

Spaľovanie a rekuperácia energie z použitých produktov je uprednostňovaný spôsob likvidácie odpadu. Päťdesiat % produktu obvykle tvorí buničina, ktorá sa považuje za biopalivo. Ak tento zdroj energie nahradí fosílne palivá, bude to mať jednoznačný úžitok pre životné prostredie. Naše inkontinenčné produkty neobsahujú materiály ani chemikálie, ktoré by mohli byť príčinou škodlivých emisií.

Kompostovanie

V prvom rade dôrazne varujeme pred domácim kompostovaním použitých hygienických produktov, pretože obsahujú riziko rozloženia zvyškov zdravotníckeho materiálu a škodlivého mikrobiálneho obsahu (a v niektorých krajinách je to aj nezákonné). V priemyselnom kompostovaní je recyklácia použitých inkontinenčných produktov problematická. Odstraňovanie plastového obsahu by znamenalo potrebné nainštalovanie strojového zariadenia a následné zvýšenie spotreby energie. Alternatívou kompostovania je splyňovanie na bioplyn. Vzniká pri ňom metán, ktorý možno následne použiť na energetické účely.

Diskusia o jednorazovom a opakovanom používaní produktov

Aké sú argumenty pre a proti?

Predmetom diskusie sa stal vplyv používania jednorazových a ako protiklad opakovane používaných plienok na životné prostredie. Niektoré porovnania sa zamerali špeciálne na vplyv odpadu. Vplyv ľubovoľného produktu na životné prostredie však treba vyhodnotiť aj v kontexte celého životného cyklu produktu – od použitia surovín cez výrobu, používanie produktu až po jeho likvidáciu. Výber plienky len podľa ekologických kritérií (ako je pevný odpad) ignoruje podiel ostatných dôležitých faktorov, ako je znečistenie vzduchu a vody alebo nepretržitá spotreba energie.

Nezávislý pohľad

V roku 2005 bolo vo Veľkej Británii zverejnené posudzovanie LCA porovnávajúce vplyv textilných plienok a jednorazových produktov na životné prostredie. Závery ukázali, že z ekologického hľadiska tu neexistujú žiadni rozhodujúci víťazi ani porazení. Obidve možnosti spôsobujú emisie a využívajú zmes energie, vody a surovín. Štúdia dospela k tomu, že textilné plienky spotrebúvajú viac vody a produkujú viac emisií šírených vodou ako jednorazové plienky, ktoré zasa produkujú viac pevného odpadu a spotrebúvajú viac surovín.

Záverečné slovo o jednorazových produktoch

Výhody jednorazových plienok pre pacientov aj inštitúcie odpoveď výrazne uľahčujú. Moderné jednorazové plienkové produkty sú vysokosavé a majú veľmi suchý povrch, čo pre pacienta znamená nižšie riziko rozvinutia podráždenia pokožky. Súčasne pomáhajú minimalizovať zápach a znižujú potrebu prania, čím znižujú náklady na personál súvisiace s manažmentom inkontinencie v inštitúciách.

Späť